Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45810
   


Автор вопроса: Віктор из города: Умань :: Вопрос: 45949  
Віктор спрашивает:
Добрий вечір. Цікавить тема:"Ферментативна активність грунтів".
Наш ответ:
Добрий день! Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Іутинська Г. О. Грунтова мікробіологія / Г. О. Іутинська. – К.: Арістей, 2006. - 284 с.
Карпенко В. П. Ферментативна активність ґрунту в посівах сочевиці за дії препаратів біологічного походження [Електронний ресурс] / В. П. Карпенко, Т. П. Новікова // Матеріали ХІІІ наукової конференції молодих вчених «Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві", присвяченої 100-річчю з дня заснування Національної академії аграрних наук України. - Чернігів, 2018. - С. 84-85. – Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/jspui/handle/123456789/7445
Козьякова Н. О. Ферментативна активність грунту як екотоксикологічний критерій небезпечності важких металів [Електронний ресурс] / Н. О. Козьякова, Н. А. Макаренко, В. М. Кавецький // Режим доступу: http://ir.znau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6670/1/DAAU_2000_2_286-292.pdf
Маклюк О. І. Зміни біохімічної активності ґрунту, що відбуваються під впливом органічної та традиційної систем землеробства в чорноземі опідзоленому лісостепу України [Електронний ресурс] / О. І. Маклюк, Г. О. Цигічко // Біологічні системи. – 2013. – Т. 5. - № 4. - С. 583-587. – Режим доступу: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=0fJFq-AAAAAJ&citation_for_view=0fJFq-AAAAAJ:LkGwnXOMwfcC
Мекіч М. Ферментативна активність нафтозабруднених ґрунтів у процесі фіторекультивації рослинами кукурудзи (zea mays l.) [Електронний ресурс] / М. Мекіч, Н. Джура, О. Терек // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. - 2015. - Випуск 69. - С. 140–147. – Режим доступу: http://prima.lnu.edu.ua/faculty/biologh/wis/69/6/16/16.pdf
Микицей М. Т. Впровадження показників активності ґрунтових ензимів в розрахунок оптимальної дози внесення агентів-субстратів під час розробки нових способів біоремедіації ґрунтового покриву, забрудненого нафтою і нафтопродуктами [Електронний ресурс] / М. Т. Микицей, Т. В. Кундельська // Науково-технічний журнал. – 2019. - № 2 (20). – С. 33-42. – Режим доступу: file:///C:/Users/master/Documents/402-Article Text-1705-1-10-20200223.pdf
П’ятниця М. Л. Ферментативна активність ґрунтів лісових і післялісових екосистем Сколівських Бескидів (Українські Карпати) [Електронний ресурс] / М. Л. П’ятниця // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – 2014. – Том 5(12), № 1. – С. 221-228. – Режим доступу: http://www.ecoinst.org.ua/html/201412/12.pdf
Риженко Н. О. Оцінка ферментативної активності оксидаз ґрунту за умов імпактного забруднення pb, cd, zn, cu екосистеми [Електронний ресурс] / Н. О. Риженко, В. М. Кавецький. – Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/6821/Ryzhenko_Otsinka_fermentatyvnoyi_aktyvnosti.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Симочко Л. Ю. Біологічна активність ґрунту природних та антропогенних екосистем в умовах низинної частини Закарпаття [Електронний ресурс] / Л. Ю. Симочко. – Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/15553/1/БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ҐРУНТУ ПРИРОДНИХ ТА АНТРОПОГЕННИХ ЕКОСИСТЕМ В УМОВАХ НИЗИННОЇ ЧАСТИНИ ЗАКАРПАТТЯ.pdf
Сябрук О. П. Вплив традиційної та органічної систем землеробства на динаміку емісії вуглекислого газу та ферментативну активність чорнозему опідзоленого [Електронний ресурс] / О. П. Сябрук, Г. О. Цигічко // Агрохімія і ґрунтознавство. - 2016. - Вип. 85. - С. 82-87. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=agrohimigrn_2016_85_14
Хазиев Ф. Х. Ферментативная активность почв / Ф. Х. Хазиев. – М.: Наука, 1976.
Чебанова В. В. Динаміка ферментативної активності чорнозему типового за використання різних видів добрив [Електронний ресурс] / В. В. Чебанова. – Режим доступу: http://www.ecoj.dea.kiev.ua/archives/2019/1/part_1/16.pdf
Цигічко Г. О. Зміни біохімічної активності ґрунту, що відбуваються під впливом органічної та традиційної систем землеробства в чорноземі опідзоленому лісостепу
України [Електронний ресурс] / Г. О. Цигічко, О. І. Маклюк // Біологічні системи. 2013. - Т. 5. - Вип. 4. - С. 583-587. – Режим доступу: file:///C:/Users/4227~1/AppData/Local/Temp/Nvchu_biol_2013_5_4_28(1).pdf
Цигічко Г. О. Структурно-функціональні особливості мікробних ценозів чорнозему опідзоленого Лісостепу України за умов ведення органічного землеробства / Г. О. Цигічко ; Національна академія аграрних наук України, Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва. – Чернігів: ЦНІІ, 2012. – 109 с.
Цигічко Г. О. Формування мікробних угруповань азотного циклу в чорноземі опідзоленому за органічної системи землеробства та їх вплив на показники якості зерна пшениці озимої [Електронний ресурс] / Г. О. Цигічко, О. І. Маклюк // Агроекологічний журнал. – 2017. – Вип. 3. – С. 103-109. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=agrog_2017_3_18
file:///C:/Users/4227~1/AppData/Local/Temp/agrohimigrn_2013_80_14(1).pdf
https://theroyalfamily.ru/uk/vodosnabzhenie/fermenty-pochvy-izmenenie-fermentativnoi-aktivnosti-pochv-pri-neftyanom/
https://clcl.ru/uk/fermentativnaya-aktivnost-pochvy-izmenenie-fermentativnoi/

.: Раздел: Экология. Охрана природы :: 25.10.2021 20.07.00 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
   

Generated in 0.274387 seconds