Наукові дослідження
«Не варто себе дурити: образ інших народів чи власний образ, який живе в нашій душі, залежить від того, як у дитинстві нас вчили історії. Це вкарбовується на все життя».

М. Ферро.

Транскордонне співробітництво в Україні, котра має значні потенційні можливості щодо його розвику (19 з 25 регіонів є прикордонними, а зовнішній кордон – найдовший серед європейських країн), зазвичай розглядають як новітнє (започатковане в 90-х рр. минулого століття) явище, діяльність, спрямовану на встановлення добросусідства та першочерговий крок на інтеграційному шляху країни. Здебільшого дослідження вітчизняних учених присвячені насамперед проблемам розробки та реалізації регіональної політики транскордонного співробітництва в умовах інтеграції Ураїни до глобального геополітичного й економічного простору та зосереджені на економічних, політико-правових і управлінських аспектах проблеми[1]. Також активно вивчається культурологічна та соціологічна (зокрема й в етнологічному аспекті) проблематика транскордонних взаємозв‘язків[2]. Свою історіографію та теоретикометодичні підвалини мають також дослідження у царині історії українського порубіжжя стосовно прилеглих до української території держав[3]. Але як окрема цілісна проблема (зокрема в розрізі соціокультурних трансформацій суспільства) у межах історичного знання транскордонні взаємовідносини в Україні фактично не розглядалися. Та і самі кордони країни у своїй повноті, включаючи соціокультурне та ментальне розуміння і осягнення їх суспільством, перебувають у процесі становлення.

Нині, зважаючи на агресію Росії щодо України та втрату країною низки територій, проблема кордонів набула для нашої держави цілком конкретного геополітичного значення, водночас спонукаючи суспільство до активного свідомого вибудовування власних інформаційних і культурно-ідентифікаційних меж. Останнє не можливо без віднайдення індикаторів, які б могли об‘єктивно свідчити про стан вибудовування та сприйняття українською спільнотою власних соціокультурних кордонів. Одним із таких індикаторів, на нашу думку, може стати книга для дітей як специфічний соціокультурний феномен, який природнім чином об‘єктивує собою так званий «діалог поколінь» і водночас відображає стан і напрямок розвитку усіх сфер буття суспільства[4]. В основі наших підходів до цього феномену лежить соціокомуніативний підхід як такий, що «уможливлює стемний аналіз книги, зокрема і як «складової соціального середовища, що в свою чергу, формується з економічної, політичної, культурної та інших систем»[5]. А також сповідувані К. Мігонем ідеї «книжкової культури» як такої, що увиразнює нерозривний зв‘язок між культурним потенціаом суспільства, культурою та книжністю та дає змогу трактувати книгу як інструмент і як засіб комунікації та сутнісне ядро соціокультурних процесів.

 


[1]До прикладу: М. А. Лендєл, П. Ю. Студеняк, Регіон в системі прикордонного співробітництва, Ужгород, 2009; І. Р. Михасюк, С. М. Федишин, Транскордонне співробітництво в умовах глобалізації, Львів, 2010; Н. А. Мікула, В. В. Толкованов, Транскордонне співробітництво, Київ, 2011; Є. В. Рябінін, Транскордонне співробітництво в системі процесів регіональної інтеграції України (політологічний аналіз), Маріуполь, 2011; С. І.  Устич, Кордон, війна та мир в долі сучасного світу. Тріада життя чи колапсу?, Ужгород, 2011; Українсько-російське транскордонне співробітництво: сучасний стан і перспективи, Харків, 2013; Н. В. Панасюк, Д. Ю. Мельник, Транскордонне співробітництво в природоохоронній сфері? [в:] Економ. науки. Сер. : Економіка та менеджмент, 2012, Вип. 9(2), с. 388–396; Я. Й. Малик, О. І. Береза, Нормативно-правове забезпечення транскордонного співробітництва Україн, Ефективність державного управління, 2013, nr. 35, s. 13–19; А. С. Матвієнко, Територіальний вимір транскордонного співробітництва [в:] Держава і право. Юридичні і політичні науки, 2013, Вип. 60, с. 449–455; Н. Стрижиченко, Транскордонне співробітництво: сутність та форми [в:] Зб. наук. праць ЧДТУ. Сер. : Економічні науки, 2013, Вип. 34(1), с. 164–167; А. В. Фреяк, Тенденції розвитку транскордонного співробітництва в контексті євроінтеграційного курсу України [в:] Актуальні проблеми міжнарод. відносин, 2013, с. 327–333; M. Дубина, Сутність та компонентний склад транскордонної економічної безпеки [в:] Вісник Запоріз. нац. ун-ту. Економічні науки, 2014, Вип. 3, с. 174–184; В. Ю. Левчук, Методичний підхід до оцінки транскордонного ефекту співробітництва прикордонних регіонів [в:] Економічний форум, 2015, № 2, с. 122–127; В. Ф. Лутчак, Регіональна політика розвитку економічного транскордонного співробітництва: напрями покращення [в:] Аспекти публічного управління, 2014, № 9–10, с. 80–86; Л. І. Продан, Транскордонне співробітництво Карпатського Єврорегіону за умов Східного розширення Європейського Союзу [в:] Наук. вісник Львів. нац. ун-ту ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького, 2014, т. 16, Вип. 3(5), с. 185–194; Савош Л. В., О. В. Савченюк, Теоретичні основи транскордонного співробітництва [в:] Економічні науки. Серія: Економічна теорія та економічна історія, 2014, Вип. 11, с. 152– 158; О. П. Тищенко, Т. О. Королюк, Північно-східне транскордонне співробітництво України: очікування та реалії [в:] Академічний огляд, 2014, № 2, с. 126– 134; С. Устич. Інноваційні методи управління системою транскордонного співробітництва [в:] Геополітика України. Історія і сучасність: зб. наук. праць, Вип. 8, Ужгород, 2012, с. 9–24; І. М. Чучка, Вплив транскордонного співробітництва на розвиток національної економіки [в:] Актуальні проблеми економіки, 2014, Вип. 5 с. 143–151 та ін.

[2] До прикладу: О. Г. Стегній, М. М. Чурилов, Регіоналізм в Україні як об‘єкт соціологічного дослідження, Київ, 1998; Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна: особливості становлення та сучасні тенденції розвитку, Київ, 2010; Суспільні цінності населення України в теоретичних і практичних вимріах, Київ, 2013; Донбас в етнополітичному вимірі, Київ, 2014; Україна: час виборуб Київ, 2014; М. Воропай. Вивчення культури населення українсько-російського порубіжжя Слобожанщини в другій половині XX – на початку XXI ст. [в:] Етнічна історія народів Європи, 2007, Вип. 22, с. 61–66; І. Артьомов. Транскордонна статистика як інструмент управління регіональним розвитком [в:] Геополітика України: історія і сучасність : зб. наук. праць, Вип. 10, Ужгород, 2011, с. 107–117; О. Шевчук, Соціокультурний феномен кордону, його види і способи подолання [в:] Наук. запис. Нац. ун-ту «Острозька академія». Сер. : Культурологія, 2012, Вип. 10, с. 124–131; С. І.  Устич, Системна теорія транскордонних процесів та її соціальна імплементація [в:] Укр. соціум, 2013, № 2, с. 112–126.

[3] До прикладу: Схід і Південь України: час, простір, соціум, т. 1, Київ, 2014; В. В. Гарагонич, Транскордонне співробітництво в євроінтеграційній стратегії України 19912011рр.: історіографічний аспект [в:] Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. : Історія, 2012, Вип. 29, с. 188–202; Г. В. Касьянов, О. П. Толочко, Національні історії та сучасна історіографія: виклики й небезпеки при написанні нової історії України [в:] Україн. істор. журнал, 2012, Вип. 6, с. 4–24; В. Колодяжна, Транскордонне співробітництво України: поняття, види, форми [в:] Історико-правовий часопис, 2013, № 1, с. 11–15; В. Ляска, Districtus podhorayensis: до проблеми територіальної організації Галицько-Волинського порубіжжя у XIII–XIV століттях [в:] Княжа доба: історія і культура, 2013, Вип. 7, с. 109–136; Н. М. Чорна, Транскордонне співробітництво України та Польщі у висвітленні української історіографії [в:] Наук. зап. Вінницьк. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія : Історія, 2014, Вип. 22, с. 270–275; Я. Верменич, Донбас у контексті теорій порубіжжя: соціогуманітарний аналіз [в:] Укр. істор. Журнал, 2015. № 1, с. 108–134 та ін.

[4] Н. П. Марченко, Видання для дітей як соціокультурний чинник збереження та трансформації нації  [в:] Дитяча книга і промоція читання в Східній Європі: зб. наук.-практ. ст., упор. Е. Огар, Київ, 2012, с. 95–97.

[5] Е. І. Огар, Соціокомунікативний підхід у сучасних книгоорієнтованих дослідженнях [в:] Наук. записки Укр. академії друкарства, 2014, Вип. 4, с. 162.

 

«Ми не можемо дозволити собі зараз таку розкіш, як смисли для вбогих.

Наша робота — це смисли для щасливих пасіонаріїв.

Бо вони вже народилися. І вже ростуть».

Маріанна Кіяновська.

 

Відсутність в Україні чітко окресленої державної ідеології з часом перетворила соціально-політичне міфотворення на одну з провідних рис буття суспільства. Особливо гостро брак ідеології став відчутним після Революції Гідності. Водночас, як зазначає О. Гойман: «Зовнішня загроза сприяє об’єднанню українців, незважаючи на конфесійну, національну приналежність, мову і місце проживання»[1].

Цивілізаційні виклики, що постали перед Україною, загострили потребу в розмежуванні свідомої та несвідомої діяльності соціуму, історії «бажаної» та реальної. В умовах анексії частини територій та війни на східних кордонах країни гуманітарії зобов‘язані запропонувати українському суспільству дієвий інструмент свідомої консолідації та визначення єдиних ціннісних орієнтирів. Одним із найбільш дієвих засобів у цьому сенсі є добір та суспільне «проговорювання» персоналій, які витворюють своєрідний «звичаєвий пантеон»[2] нації як набір узвичаєних поведінкових і націєасоціативних типів[3], котрі маркують власними іменами певні історичні проміжки. Відсутність його у суспільстві спричиняє ціннісний хаос і безсистемність роботи виховних інституцій, веде до мимовільної переорієнтації молодшого покоління на пантеони інших держав. Частково дану проблематику в своїх дослідженнях порушували: В. І. Попик, Н. П. Марченко, Н. І. Любовець (у царині біографіки)[4]; Н. М. Вернигора, Н. С. Дяченко, О. В. Іванченко, Г. В. Корнєєва, Л. М. Кусій, Н. П. Марченко, Е. І. Огар (у царині книгознавста та пробем читання)[5]; І. В. Братусь, А. Є. Здражко, С. С. Іванюк, Т. Б. Качак, В. В. Кизилова (у царині літературознавства)[6]; І. В. Вавілова, В. В. Гладишев, І. Д. Нілова (у царині педагогіки)[7]. Водночас прискорена інформатизація та поява суспільства знань призвели до цифрової та гуманітарної нерівності: частина успішних в інших сферах буття суб‘єктів залишаються несформованими користувачами знання. Відтак історія та біографія факту стає доступною лише частині суспільства, інші представники якого (не залежно від віку) спроможні сприймати лише історію сюжетів і образних міток (як діти!). Отже, значимим стає не сам факт, а його грамотне позиціонування, просування та інтерпретування. За цих умов біографічна галузь знання перетворюється на міждисциплінарну самостійну сферу, котра, по-суті, визначає культурологічно-ціннісні орієнтири суспільства. (Йдеться не лише про наукові засади формування національного чи державного пантеону, а й про ціннісні критерії відбору постатей і вибору ключових, сигнальних моментів їх долі для подальшого тиражування та узвичаєння в системі суспільних цінностей).

 


[1] О. О. Гойман, Маніпулювання масовою своідомістю в умовах гібридної війни [в:] Грані, 2015, с. 50.

[2] Під цим поняттям розуміємо історично тяглий узвичаєний у щоденному житті суспільства набір персоналій, котрі більшістю трактуються як типові виразники їхніх рис, потреб і спромог.

[3] Йдеться про постаті, з якими на рівні буденної свідомості асоціює себе людина як представник певної нації.

[4] До прикладу див.: В. І. Попик, Ресурси довідкової біографічної інформації: історичний досвід формування, сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку, Київ, 2013; Н. П. Марченко, «Біографія дитинства» в науковому полі біографіки та колі дитячого читання [в:] Бібліотечний вісник, 2011, № 6, с. 28-34; Н. П. Марченко, Продукування та адаптація до потреб користувача та пропагування біографічного знання бібліотеками України для дітей [в:] Українська біографістика, 2015, Вип. 11, с. 296-311; Н. І. Любовець, Біографічні серії в контексті розвитку української біографічної традиції [в:] Українська біограф істика, 2008, Вип. 4, с. 267–282.

[5] До прикладу див.: Н. М. Вернигора, Книговидання для дітей в Україні ХХ століття: типологія, проблематика, жанрові особливості, Київ, 2013; Н. С. Дяченко, Формування системи рекомендаційних бібліографічних посібників для дітей в Україні, Київ, 1998; О. В. Іванченко, Видавництво «Веселка»: особливості становлення, функціонування й розвитку (1934-2010 рр.), Київ, 2011; Г. В. Корнєєва, Українська дитяча книжка Східної Галичини: історико-книгознавчий аспект (друга половина XIX ст. – 1939 p.), Київ, 2005; Л. М. Кусий, Михайло Таранько — редактор і видавець української періодики та книжкових серій для дітей і молоді (1919–1939 рр.), Київ, 2009; Н. П. Марченко, Видання для дітей в Україні 1917-1923 рр.: історіографія, джерела, типологія Київ, 1998; Е. І. Огар, Дитяча книга в українському соціумі (досвід перехідної доби) Львів, 2012.

[6] До прикладу див.: І. В. Братусь, Історико-біографічна проза Оксани Іваненко, Київ. 2001; А. Є. Здражко, Історіографічний огляд українських видань перекладної дитячої літератури від кінця ХІХ ст. до початку ХХІ ст., Херсон, 2013; С. С. Иванюк, Украинская советская проза для детей. 1917–1941. Герой и концепция адресата, Київ, 1987; Т. Б. Качак, Модель художньої репрезентації дискурсу дитинства у біографічних та автобіографічних творах для дітей [в:] Біографія як текст: матеріали ХІ Міжнар. поетикологічної конф. (16-17 жовт. 2014 р.), Чернівці, 2014, с. 56–57; В. В. Кизилова Художня специфіка української прози для дітей та юнацтва другої половини ХХ століття, Луганськ, 2013.

[7]До прикладу див.: І. В. Вавілова, Дитяча література як засіб формування особистості дитини (друга половина XIX – початок XX ст.), Харків, 2008; В. В. Гладишев, Вивчення автобіографічних матеріалів у процесі вивчення життя і творчості письменника в курсі зарубіжної літератури (11 клас), Київ, 1995; І. Д. Нілова, Художні компоненти структури навчальної книги як засіб розвитку пізнавального інтересу молодших школярів, Київ, 1997.

 

Творчість сучасної української письменниці Наталії Дев’ятко ввійшла до списку літератури для додаткового читання школярами. Зокрема рекомендована для старших підлітків її трилогія "Скарби Примарних островів". Нині вийшли друком дві частини: "Карта і компас" та "Кохана Пустельного Вітру". Ці романи відразу після виходу стали предметом обговорення критиків, численних відгуків та рецензій (Н. Антоненко, В. Білявська, Е. Заржицька, Т. Литовченко та ін.), але не досліджувались в контексті сучасного літературного процесу та розвитку українського фентезі як його складової частини. Звернення до аналізу художнього світу романів на часі, адже вони презентують нову жанрову модифікацію в літературі для дітей та юнацтва – пригодницьке фентезі з виразними мариністичними мотивами.

Морські пригоди, як основний сюжетний стрижень, проглядаються крізь низку фентезійних елементів – міфологію, ущільнений хронотоп, розмаїтий образний світ. Море, як особливий душевний стан персонажів, об’єднує їх у єдину команду однодумців. Воно є ініціальною ознакою для упізнавання "Своїх": "Карта з’явиться знову, коли ти знайдеш тих, у чиїх очах плескотить море" [1, с. 4].

«Краса без красивостей» дитячої музи Ліни Костенко
20 травня 2020, 8:15   Автор: Антоніна Мовчун

 

Поезія Ліни Костенко має дві найцінніші людські чесноти – мужність і розум. Водночас – це твори ніжної та прекрасної жінки, що володіє могутньою силою почуттів, вражає їх витонченістю та аристократизмом. Поет і критик В. Базилевський переконаний: «Українській літературі поталанило, що є у ній постать, яка життям і творчістю утверджує благородство вищих мистецьких принципів». Чистий і щирий голос Ліни Костенко, її неповторно-своєрідна поезія вже понад півстоліття чарують нас. Шанувальники її таланту не стомлюються в нетерплячому очікуванні нових книг поетеси. Їх вихід у світ – завжди культурне свято для України.

 

Біль недитячих вражень...

Ліна Василівна Костенко народилася 19 березня 1930 року. Її маленька батьківщина – невеличке, ошатне у своїй буйній зелені містечко Ржищів на Канівщині. Тут вона побачила світ у родині високоосвічених порядних людей – шкільних учителів. Батько знав дванадцять мов, вільно почувався в усіх шкільних науках, тому чи й не всі навчальні предмети міг викладати (та й викладав!) у школі. Родина майбутньої поетеси зазнала суворих переслідувань у роки сталінщини. Батько був репресований, десять найкращих років свого життя він втратив у концтаборах. І донька змалку засвоювала та переплавляла в собі ту родинну силу духу. Від батьків здобувала гіркий досвід життєвої мужності й любові, стійкості й наполегливості.

Раннє дитинство Ліни минало понад Дніпром – річкою, з якою пов’язано чимало поетичних перлин поетеси. Скупана в його водах, вона одну зі своїх збірок назве «Над берегами вічної ріки». Тож дитинство її, й справді, пройшло «над берегами вічної ріки» – спочатку у Ржищеві. Коли ж дівчинці минуло шість років, батьки-вчителі переїхали до Києва. Там її з матір’ю застала Друга світова війна. Ліні було одинадцять... На все життя в душі залишилася гіркота тих чорних днів. Вона болить поезіями, у яких згадується «дитинство, вбите на війні» та «перший вірш, написаний в окопі, на тій сипкій од вибухів стіні». Про початок своєї творчості Ліна скаже: «Справа не в тому, коли написано перший вірш. Справа в тому – коли вперше відчута поезія». Може, тому, закінчивши після війни середню школу і вступивши в Київський педагогічний інститут, щоб зберегти родинну династію вчителів, Ліна навчання продовжувала вже в Москві – у єдиному на весь гігантський тодішній Союз – Літературному інституті імені М. Горького.

 

Постановка        проблеми.        Проблема        взаємозв’язку пізнання, мислення та мови розроблялася в лінгвістичній науці здавна. У результаті  цілеспрямованого  дослідження  процесу  відображення  явищ  навколишньої  дійсності  в мові постав складний витвір пізнавальної людської  діяльності  –  картина  світу,  що  становить  ядро  світогляду,  загальнокультурне  надбання  нації.  У  залежності  від  ступеня  узагальненості  осягнення навколишнього світу виокремлюють її концептуальну,  наївну,  наукову  моделі.  Кожну  з  них  формує  мовна  картина  світу  (МКС)  з  її  складниками:  МКС  людства,  національна  МКС,  МКС   певної   спільноти   людей,   індивідуальна   МКС.  Відтак  у  лінгвістиці  кінця  ХХ  –  початку  ХХІ століття проблематика, пов’язана з мовним образом  світу,  що  синтезує  матеріальний  дух,  досвід  нації,  привертає  увагу  все  більшої  кількості дослідників.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові  інтереси  сучасних  учених  спрямовані  на  розгляд  не  лише  загальнонаукової  (Ф.  Бацевич,  Л. Лисиченко, О. Маслова, О. Селіванова, Ж. Соколовська), а й окремих/спеціальних картин світу – міфологічної, народнопоетичної, художньої, чоловічої,  жіночої  (С.  Єрмоленко,  Н.  Данилюк,  В.  Жайворонок,  Н.  Мех,  Т.  Сукаленко  та  ін.).  У  цьому  контексті  цікавим  об’єктом  постає  дитяча  МКС,  яка  опрацьована  ще  недостатньо,  її  моделювання є одним із актуальних питань ан-трополінгвістики. Витоки     цієї     проблематики     пов’язуємо     з  вивченням  дитячого  мовлення  ще  І.  Франком,  О. Курило, С. Смаль-Стоцьким. Відтоді воно виступає  складним  мовним  і  психічним  явищем,  яке вивчають лінгвісти, психологи, педагоги. Згодом  лексика  дитячого  мовлення  принагідно  залучалася під час вирішення проблем соціальних варіантів української мови (В. Ващенко), формування мови та мовлення (Т. Возний), перекладознавства  (В.  Карнаушенко),  практичної  лексикографії  (В.  Чернецький)  [4;  5;  8;  16].  Про  чільне  місце дитячого мовлення в різноплановій мовній системі свідчить розвиток такої галузі сучасного мовознавства як онтолінгвістика, яка вивчає формування мовленнєвої компетенції дитини, виникнення  й  подальші  вікові  зміни  в  мові  індивідів.  Сучасні наукові розробки в цьому напрямку розширюють наші уявлення про виникнення і розвиток  людської  мови,  її  функції  та  особливості.  Спробою  описати  перебудову  сприйняття,  зміцнення  пам’яті,  розширення  уявлення  і  мислення під впливом народної творчості та художньої літератури  є  доробок  Н.  Дзюбишиної-Мельник (6, 7).   Дитяче мовлення розглядалося на прикладі творчості  класиків  української  літератури  і  сучасних письменників у розвідках Г. Атрошенко, А.  Мойсієнка,  Б.  Тихолоза  [1;  10;  14].  Отже,  за  останні  роки  стало  помітним  зацікавлення  науковців лексикою художнього дитячого мовлення, яка у всьому багатстві та різноманітті представлена в творах для дітей.